SUN MON TUE WED THURS FRI SAT
2023   1   2   3   4 #5 host 5   6   7
    v.Buf   @CBJ v.Nsh  
@Mil   @Mil     @OkC  
v.Cle            
T@Mich   Tw@Rut           T@Rut       Tw-MSU+  
  8   9   10   11 #B host 12   13   14
v.CBJ     @Phi     v.Phi
  v.NOP   v.Chi   v.NYK  
v.Dal            
T-OSU               Tw@Ind          
Jan   15 MLK Dy 16   17   18 #4 host 19   20   21
  @NYI v.Min   @Ari   @VGK
  v.GSW   @NYK     v.Orl
Tw-Rut+       Tw@Wisc+    
T@Iowa               T-Mich          
  22   23   24   25 #5 host 26   27   28
    @Col   v.Pit    
    @Dal @Hou     @NOP
Tw@Neb+            
  T@Pur           T-Wisc   Tw@Mich       T-Neb  
    29   30   31                
  @Tor   @CBJ   1 #4 2   3   4
    @SAS          
            v.Por @Bkn
      Tw-PSU   T-Ind          
                  Tw@Iowa       T@Minn  
    5   6   7   8 #5 9   10   11
              @Bos
    @Cle   @Cha     v.Ind
               
  Tw-OSU       T@MSU       Tw@NWU       T-PSU  
Feb   12   13   14 P+C rpt ! 15   16   17   18
v.SJS   v.Car   v.Fla   @Car
  @GSW @Por   @Min    
             
Tw@Ill+         #3     T-Pur       Tw@MSU+  
  19 PresDy 20   21   22 FTFP 23   24   25
    v.Det   v.Ana   v.NYR
ASG         v.NYK  
            @StL
T@Neb       Tw-Iowa   T-Minn       Tw@OSU      
  26   27   28                
@Buf       1   2 TwB1G 3   4
@Chi   @Atl @Ana     @SJS
vHou/@NYM   @StL B1Gwomen v.Tor   v.Tor
T-NW           @NYY v.Fla @NYM vStL
              T@OSU              
    5   6   7 B1G 8 Bowling 9 B1G 10 USA10P 11
  @LAK     v.NJD   @NYI
v.Mil   @Det v.Atl   v.Atl  
@Hou   @Fla @Det v/Israel vFla v.NYM (MASN)
T@PSU                          
Mar USA10P 12 USA10P 13   14 USA10P 15 NCAA64 16   17 USA7P 18
    @NYR vBuf   vStL  
@Phi   v.Det     @Cle v.Sac
@StL v.Hou @NYM @Fla v.NYM @Hou v.Fla (MASN)
                           
  19   20 WBCfinal 21   22 FTFP 23   24   25
@Min   vCBJ   vCHI   @Pit
    @Orl v.Den   v.SAS  
v.Det v.NYM @StL v.NYY @Hou v.StL (MASN) v.Hou
                           
  26   27   28   29 #3-"Tacos" 30   31    
      v.NYI @TBL     1
@Tor   v.Bos     v.Orl  
@Fla   v.NYY (MASN)   v.Atl(a)   v.Atl
                    #9      
                             
    2   3   4 TeA-Nats 5 #4 6   7   8
  vNYR       @Mtl   v.Fla
  @NYK   v.Mil @Atl   v.Mia  
  v.Atl v.TB v.TB v.TB(a) @Col @Col @Col
                             
Apr Easter 9   10   11   12 FndrsDy 13   14   15
  v.NYI @Bos   vNJD    
v.Hou            
@Col @LAA @LAA @LAA   v.Cle v.Cle
          #1                
  16   17   18   19 #2 20   21   22
             
             
v.Cle   v.Bal v.Bal   v.Min v.Min
                           
  23   24   25   26 #1-FTFP 27   28   29
             
             
v.Min   @NYM @NYM @NYM v.Pit v.Pit
                           
  30                        
    1   2   3   4   5   6
             
v.Pit            
    v.ChC v.ChC v.ChC v.ChC @Ari @Ari
                             
  7   8   9   10   11   12   13
             
             
@Ari @SF @SF @SF   v.NYM v.NYM
                           
May   14   15   16   17   18   19   20
             
             
v.NYM v.NYM @Mia @Mia @Mia v.Det v.Det
              #2            
  21   22   23   24 FTFP 25   26   27
             
             
v.Det   v.SD v.SD v.SD(a) @KC @KC
                           
  28 MemDy 29   30   31            
          1   2   3
             
@KC @LAD @LAD @LAD      
                  vPhi vPhi
                             
    4   5   6   7   8   9   10
               
               
  vPhi   v.Ari v.Ari (v.Ari) @Atl @Atl
                             
Jun   11   12   13   14   15   16   17
             
             
@Atl   @Hou @Hou @Hou v.Mia v.Mia
          #4   #E            
  18   19   20   21 #B 22   23   24
             
             
v.Mia v.StL v.StL v.StL(a) v.Ari(a) @SD @SD
      #7                    
  25   26   27   28   29 Nakamura 30    
            Nakamura 1
             
@SD @Sea @Sea @Sea   @Phi  
                        @Phi
                             
Nakamura 2 Nakamura 3 IndepDy 4 Nakamura 5 Nakamura 6 Nakamura 7   8
             
          NSGA start  
@.Phi v.Cin v.Cin v.Cin v.Cin(a) v.Tex v.Tex
                           
Jul   9   10   11   12   13 Johnston 14 Johnston 15
             
             
v.Tex   ASG     @StL @StL
                           
Johnston 16 Johnston 17 Johnston 18 Johnston 19 Johnston 20 Johnston 21 Johnston 22
             
    NSGA end        
@StL @ChC @ChC @ChC   v.SnF v.SnF
                           
Johnston 23 Johnston 24   25   26 FTFP 27   28   29
             
             
v.SnF v.Col v.Col v.Col @NYM @NYM @NYM
                           
  30   31                    
      1   2   3   4   5
             
@NYM v.Mil          
        v.Mil v.Mil(a)   @Cin @Cin
                             
  6   7   8   9   10   11   12
          @Cle  
             
@Cin @Phi @Phi @Phi @Phi v.Oak v.Oak
                           
Aug   13   14 SCW 15 SCW 16 SCW 17 SCW 18 SCW 19
             
             
v.Oak   v.Bos v.Bos v.Bos(a) v.Phi v.Phi
                           
SCW 20 SCW 21 SCW 22   23 FTFP 24   25   26
  v. Bal         v. Cin
             
v.Phi (LLC)   @NYY @NYY @NYY @Mia @Mia
                           
  27   28   29   30 TACOS 31        
            1   2
             
@Mia @Tor @Tor @Tor v.Mia    
                    v.Mia v.Mia
                             
  3 LabDy 4   5   6 Hst:#1 7   8   9
             
             
v.Mia   v.NYM v.NYM   v.LAD v.LAD
                             
Sep   10   11   12   13 Hst:#2 14   15   16
v. StL       Min@Phi    
             
v.LAD @Pit @Pit @Pit @Pit @Mil @Mil
      #C                    
  17   18   19   20   21   22   23
@Den       NYG@SF    
             
@Mil vCWS vCWS vCWS(a) vAtl vAtl vAtl
                             
  24   25   26   27 FTFP 28 RCS 29 RCS 30
v. Bills       Det@GB    
             
vAtl   @Bal @Bal   @Atl @Atl
                             
                             
RCS 1 RCS 2   3   4   5   6   7
@Phi       v. Bears    
            ALDS
@Atl            
              #J            
Oct   8   9   10   11   12   13   14
        Den@KC    
NLDS AL;NLDS ALDS AL;NLDS AL;NLDS NLDS  
             
                           
  15   16   17   18   19   20   21
@Atl       Jax@NO    
ALCS NL;ALCS NLCS ALCS NL;ALCS NL;ALCS NLCS
             
      #B                    
  22   23   24   25 FTFP 26   27   28
@NYG       TB@Buf WS1 WS2
ALCS NL;ALCS NLCS @Ind     v.Mem
             
                  #6        
    29   30   31                
  v.Phi WS3 WS4   1   2   3   4
  v.Bos   WS5 Ten@Pit WS6 WS7
      @Atl   @Mia  
                   
                             
    5   6   7   8   9   10   11
  @NE       Car@Chi    
    @Phi   @Char   v.Char  
      v. MtStMary     AshvilleChmp  
                             
Nov   12   13   14   15   16   17   18
@Sea       Cin@Bal    
@Brk @Tor   v.Dal   v.NYK  
AshvilleChmp         @Villanova  
                           
  19   20   21   22 Thanks 23   24   25
v.NYG       @Dal    
  v.Mil   @Char   @Mil v.Atl
    v.UMBC       v.S.Ala
    #5                        
  26   27   28   29   30        
        Sea@Dal   1   2
  v'@Det v.Rider @Orl      
          @Orl  
                      @Ind  
                        #8    
    3   4   5   6   7   8   9
v.Mia       NE@Pit    
  Tourney Tourney   Tourney   Tourney
      v.PSU      
                           
Dec   10   11   12   13   14   15   16
@LAR       LAC@LV    
  @Phi   v.Nor   v.Ind  
    v.AlcornSt        
                           
  17   18   19   20   21   22   23
        NO@LAR    
             
    v.NicholsSt     @UCLA  
                           
  24 Xmas 25   26   27 FTFP 28   29   30
@NYJ       NYJ@Cle    
             
        v.CoppinSt    
                           
  NYE 31                        
vSF   1   2   3   4   5   6
             
             
      v.Pur        
                           
  7
v.Dal
 
@Min